Brophy C., Finn J. A., Lüscher A., Suter M., Kirwan L., Sebastià M.-T., Helgadóttir Á., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Collins R. P., Čop J., Dalmannsdottir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golinska B., Golinski P., Grieu P., Gustavsson A.-M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadziuliene Z., Kurki P., Llurba R., Lunnan T., Porqueddu C., Thumm U., Connolly J.

Major shifts in species’ relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: a continental-scale experiment.

Journal of Ecology, 105, (5), 2017, 1210-1222.

Link: BES

ISSN Print: 0022-0477
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.1111/1365-2745.12754
Publikations-ID (Webcode): 37450 Per E-Mail versenden

Facebook Twitter Xing LinkedIn