Schmidt H.-P., Hagemann N., Draper K., Kammann C.

The use of biochar in animal feeding.

PeerJ, online, (31 July), 2019, 1-54.

Download englisch (3013 kB) (Pre-Publication)

Link: PeerJ

ISSN Online: 2167-8359
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.7717/peerj.7373
Publikations-ID (Webcode): 41967 Per E-Mail versenden

Facebook Twitter Xing LinkedIn