Gebert, S., Bee, G., Messikommer, R., Pfirter, H.P.

Nahrungsfette und Vitamin E im Leghennenfutter.

Agrarforschung, 5, (7), 1998, 325-328.

Download german (361 kB)

Call Number: PUB 1999/2131*
Publication-ID (Web Code): 12524 Sending by e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn