Brophy C., Finn J. A., Lüscher A., Suter M., Kirwan L., Sebastià M.-T., Helgadóttir Á., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Collins R. P., Čop J., Dalmannsdottir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golinska B., Golinski P., Grieu P., Gustavsson A.-M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadziuliene Z., Kurki P., Llurba R., Lunnan T., Porqueddu C., Thumm U., Connolly J.

Major shifts in species’ relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: a continental-scale experiment.

Journal of Ecology, 105, (5), 2017, 1210-1222.

Link: BES

ISSN Print: 0022-0477
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.1111/1365-2745.12754
Publication-ID (Web Code): 37450 Sending by e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn