Rouffiange J. , Gerardin D., Kellenberger I., Schaerer S., Dupuis B.

Anfälligkeit der Kartoffel gegenüber durch Dickeya spp. verursachte Schwarzbeinigkeit.

Agrarforschung Schweiz, 5, (3), 2014, 96-103.
autres langues: français

Téléchargement allemand (386 kB)

Téléchargement français (396 kB)

ID publication (Code web): 33450 Envoyer par e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn