Zimmermann A., Nemecek T., Waldvogel T.

Eine optimierte Ernährung schont die Umwelt.

Agrarforschung Schweiz, 9, (1), 2018, 32-36.
autres langues: français

Téléchargement allemand (140 kB)

Téléchargement français (139 kB)

Lien: Agrarforschung Schweiz

ISSN Print 1663-7852
ID publication (Code web): 37344 Envoyer par e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn