Brophy C., Finn J. A., Lüscher A., Suter M., Kirwan L., Sebastià M.-T., Helgadóttir Á., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Collins R. P., Čop J., Dalmannsdottir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golinska B., Golinski P., Grieu P., Gustavsson A.-M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadziuliene Z., Kurki P., Llurba R., Lunnan T., Porqueddu C., Thumm U., Connolly J.

Major shifts in species’ relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: a continental-scale experiment.

Journal of Ecology, 105, (5), 2017, 1210-1222.

Lien: BES

ISSN Print 0022-0477
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.1111/1365-2745.12754
ID publication (Code web): 37450 Envoyer par e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn