Höhn, H., Stäubli, A., Egger B.

Pflaumenwickler - Grapholita funebrana.

Ed. Agroscope, Wädenswil. Merkblatt Nr. 148, Juni, 2022, 2 pp.
autres langues: français | italien

Téléchargement allemand (1244 kB)

Téléchargement français (1255 kB)

Téléchargement italien (1258 kB)

ID publication (Code web): 49365 Envoyer par e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn