Buzzi F., Hiltbrunner J., Holzkaemper A., Calanca P.

Temperatursummen-Karten für die Sortenwahl im Maisanbau.

Agrarforschung Schweiz, 12, 2021, 1-8.

Download deutsch (1265 kB)

Link: Agrarforschung Schweiz

ISSN Print: 1663-7852
ISSN Online: 1663-7909
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.34776/afs12-1
Publikations-ID (Webcode): 45653 Per E-Mail versenden

Facebook Twitter Xing LinkedIn