Gross T., Müller M., Keller A., Gubler A.

Erfassung der Bewirtschaftungsdaten im Messnetz der Nationalen Bodenbeobachtung NABO.

Agroscope Science, 122, 2021, 1-51.

Download deutsch (1773 kB)

ISSN Print: 2296-729X
ISSN Online: 2296-729X
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.34776/as122g
Publikations-ID (Webcode): 46683 Per E-Mail versenden

Facebook Twitter Xing LinkedIn