Gross T., Keller A., Müller M., Gubler A.

Stoffbilanzen für Parzellen der Nationalen Bodenbeobachtung : Nährstoffe und Schwermetalle 1985−2017.

Agroscope Science, 123, 2021, 1-99.

Download german (7201 kB)

ISSN Online: 2296-729X
Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.34776/as123g
Publication-ID (Web Code): 46682 Sending by e-mail

Facebook Twitter Xing LinkedIn